Русский язык

 Корсаиа Светлана Вианор-иԥҳа.
Амузеи ахада.
63 IMG_3679.JPG
Куцниа Маиа Нури-иԥҳа.
Амузеи ахада ихаҭыҧуаҩ, Афонд аҵәахҩы. 
231.jpg
 Кәакәасқьыр Заира Иуан-иԥҳа.
Аҵарадырратә усумҭакәа рхаҭыҧуаҩ.