Бзазара    имоуп
                                   Дырмит Гәлиа
Бзазара имоуп згәы иҭоу зегьы зҿы иззарҳәауа,
Зҿы иҭыҵуа ирҧшӡаны, ирҟәышганы изызҳәауа,
Дгыларада, цәшәарада, дасу рыгра дзырбауа,
Аиашахь дгыланы, ахәахәа иацәзыршәауа.

Бзазара имоуп абзиабара нагӡа змоу,
Баша хырхәагас дрымамкәа даҧсоуп ҳәа изышьҭоу,
Илшарала, имчхарала акәымкәа, абзиа аҳәара заҭәоу,
Аиашеи ахәахәеи еилзырго, ауаҩ қьиа ҳәа изышьҭоу.....
...........................................................................................

Бзазара имоуп зыҷкәынраан ибзианы, зажәраангьы здырра еиламгаз,
Дажәны, дыцқьаны аҭаацәа рыбзиабара зҧымхаз,
Ҭаацәарала згәы еиҵыхны зыҧсҭазаара назыгӡаз,
Аиба хымхәа дынмыжькәа, гәеиҵыхрала инымҩасыз.

Бзабаала дҟалааит агәбылра змоу, зани заби ргәы иазмыргауа,
Зеиҳабы иаҭәоу здыруа, зеиҵбы игыу  изырбауа.
Зеиба аибара ихьызмыгӡауа, намысла дзааӡауа,
Еиҳа здыруа ирзыӡырҩуа, еиҵа здыруа идзырҵауа.
1910 ш.